Regulamin

Do czego służy sklep internetowy

Sklep internetowy ELTRON działający pod adresem https://eltron.pl, prowadzony jest przez firmę ELTRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Brodzka 10 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000676884, NIP: 897-183-95-31, REGON: 367228747.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Sklep internetowy prezentuje tylko te produkty z oferty firmy ELTRON, które nadają się do sprzedaży przez Internet.
Klient niezalogowany może zapoznać się z ofertą, w celu złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja.
Po rejestracji można zamówić zaoferowane towary, sprawdzić status realizacji zamówienia, śledzić przesyłkę i pobrać fakturę jako plik pdf.
Klienci zamawiający innymi metodami niż przez sklep internetowy, mogą po uzyskaniu dostępu wykorzystać sklep jako platformę B2B i śledzić status wszystkich zamówień.
Klienci, którzy w ramach stałej współpracy wynegocjowali na niektóre produkty specjalne ceny, widzą po uzyskaniu dostępu swoje indywidualne ceny w sklepie.

Kto może korzystać ze sklepu internetowego

W przypadku firmy lub instytucji, która nie jest jeszcze klientem firmy ELTRON, każdy pracownik może się zarejestrować w sklepie internetowym i zakładać zamówienia. Zamówienia są realizowane za pobraniem, gotówką lub po dokonaniu przedpłaty. Pracownik rejestrujący się w naszym sklepie internetowym musi sprawdzić we własnym zakresie, czy jest do takich działań upoważniony przez Zarząd firmy.
W przypadku firm lub instytucji będącymi już klientami firmy ELTRON, samodzielna rejestracja do sklepu internetowego nie jest możliwa. Warunkiem uzyskania dostępu do sklepu internetowego dla wybranego pracownika jest pisemny wniosek. Wniosek jest weryfikowany przez dział sprzedaży firmy ELTRON. Jeśli wnioskodawca był upoważniony do złożenia zamówień w firmie ELTRON, otrzyma login oraz hasło wygenerowane przez administratora sklepu. Jeśli wnioskodawca jest osobą nieznaną, wymagane jest złożenie wniosku podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy lub instytucji. Taka procedura jest konieczna w celu ochrony tajemnic handlowych naszych klientów.

Warunki realizacji zamówień

Firma ELTRON przyjmuje zamówienia składane za pomocą platformy internetowej https://eltron.pl.
Zamówienia są realizowane w cenach publikowanych na platformie https://eltron.pl w momencie złożenia zamówienia.
Po złożeniu zamówienia firma ELTRON przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy podany przez klienta. Potwierdzenie określa zamówiony asortyment, ceny, sposób dostawy i termin realizacji. Akceptacja potwierdzenia oznacza zawarcie cywilnoprawnej umowy pomiędzy klientem i firmą ELTRON.
W przypadku przedpłaty obowiązują ceny podane na fakturze proforma. Obowiązują one do terminu płatności podanego na fakturze.
Ceny w sklepie internetowym są prezentowane netto bez VAT, brutto zawierające VAT, w PLN i w EUR. Wybór sposobu prezentacji należy do klienta, w profilu użytkownika można ustawić domyślną prezentację.
ELTRON nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego złożenia zamówienia przez klienta.
Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiadających wielokrotnościom jednostki pakowania podanej przy produkcie, ale nie mniejszych niż najmniejsza ilość w tabelce cen.
Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS na koszt Kupującego, o ile Kupujący nie uzgodnił z firmą ELTRON innego sposobu dostawy. Koszty przesyłki są doliczane do faktury za towar. Dla przesyłek na terenie Polski obowiązują koszty transportu opisane w dokumencie: Koszty dostawy.
Jeżeli Kupujący uzgodnił z firmą ELTRON odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu wpłynięcia potwierdzonego przez ELTRON terminu realizacji zamówienia. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ELTRON do wysyłki towaru na koszt Kupującego bez jego dyspozycji.
Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa ELTRON. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący.
Terminy dostaw podane na potwierdzeniach zamówień są terminami orientacyjnymi.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Jeśli umowa sprzedaży z firmą ELTRON nie została zawarta przez podmiot gospodarczy , lecz przez osobę prywatną ( dalej nazwaną Konsumentem ) , to może być rozwiązana na niżej podanych warunkach :

Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu (do pobrania pod adresem kliknij tutaj) wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: ELTRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10 B lub na adres e-mail: sklep@eltron.pl. Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury oświadczenia o odstąpieniu od umowy (do pobrania pod adresem: kliknij tutaj).
Towar powinien być zwrócony na adres ELTRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10 B.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Firma ELTRON niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Firmie ELTRON nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Eksport

Przy dostawach z Polski do innych krajów Unii Europejskiej obowiązuje stawka VAT 0% pod warunkiem podania przez Kupującego ważnego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Jeśli Kupujący nie poda tego numeru lub po weryfikacji okaże się, że numer jest nieważny, ELTRON obciąży Kupującego polskim podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku odbioru własnego Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do firmy ELTRON potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. Niespełnienie tego warunku upoważnia firmę ELTRON do obciążenia Kupującego polskim podatkiem od towarów i usług (VAT).

Faktury i płatności

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT.
Faktura VAT może być wystawiona w PLN lub w EUR. Wyboru waluty rozliczeniowej dokonuje Kupujący w profilu użytkownika.
Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczane według kursu sprzedaży dewiz Santander Bank Polska S.A. obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w firmie ELTRON są : gotówka, pobranie, przedpłata i przelew. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym. Aby uzyskać przelew należy przesłać wypełniony Wniosek o odroczoną płatność (do pobrania ze strony ELTRON) oraz aktualne dokumenty rejestracyjne firmy: wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON. Płatność za pobraniem przy odbiorze paczki jest dostępna tylko na terenie Polski. Kwota pobrania jest ograniczona do 2000,- PLN przy zamówieniach złożonych przez sklep internetowy. Kupujący nie mający przelewu może w przypadku większego zamówienia rozbić je na kilka mniejszych lub wybrać formę płatności „przedpłatę”.
Towar pozostaje własnością ELTRON do momentu całkowitego uregulowania należności.
Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
Niezapłacenie należności w terminie upoważnia firmę ELTRON do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę lub do odmowy przyjęcia realizacji zamówienia oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ELTRON do zbycia wierzytelności.

Warunki gwarancji i procedury reklamacyjne

Firma ELTRON sprzedaje towary pochodzące od sprawdzonych dostawców zapewniających wysoką jakość.
Towary są magazynowane, pakowane i transportowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem.
ELTRON udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury. Jeżeli kupującym jest Konsument w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta gwarancja wynosi 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury Formularza zwrotu towaru RMA (do pobrania ze strony ELTRON lub pod adresem kliknij tutaj), po wcześniejszej akceptacji przez ELTRON. Dotyczy to zarówno reklamacji, jak i zwrotu błędnie zamówionego towaru. Formalności zgłoszenia reklamacji i akceptacji zwrotu można również załatwić bezpapierkowo w zakładce „Reklamacje” sklepu internetowego.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu, firma ELTRON zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postepowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy. W takim przypadku Kupujący otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.
Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe w dostawach należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni od otrzymania dostawy.
Jeśli reklamacje dotyczą uszkodzenia w transporcie, należy bezwzględnie dołączyć protokół podpisany przez kuriera.
Odpowiedzialność firmy ELTRON jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

Ochrona danych osobowych

Eltron przetwarza dane osobowe Kupującego na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Akceptując niniejszy regulamin sklepu internetowego Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ELTRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w związku z realizacją umów sprzedaży. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

Polityka Cookies

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła
W ramach sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego ; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego ; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu internetowego . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ELTRON.