Ogólne warunki sprzedaży Eltron

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są jedynymi ustaleniami obowiązującymi strony umowy. Ustalenie odmiennych warunków sprzedaży wymaga zawarcia przez strony pisemnego porozumienia i nie może być dokonane przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie.
 2. Wszystkie ceny wskazane w ofercie ELTRON są cenami netto i obowiązują na warunkach LOCO magazyn ELTRON.
 3. Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, ceny na fakturze są przeliczone według kursu sprzedaży dewiz Santander Bank Polska S.A. obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień potwierdzenia zamówienia (tabela dewiz). Zamówienia ramowe podlegają indywidualnym negocjacjom.
 4. Zamówienia zakupu należy składać e-mailem lub faksem. Zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
 5. Towar wysyłany jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS na koszt Kupującego, o ile Kupujący nie uzgodnił z ELTRON innego sposobu dostawy.
 6. Jeżeli Kupujący uzgodnił z ELTRON odbiór własny, ma obowiązek odebrać zamówiony towar w ciągu 10 dni od momentu upłynięcia potwierdzonego przez ELTRON terminu realizacji zamówienia. Niespełnienie tego warunku upoważnia ELTRON do wysyłki towaru na koszt Kupującego bez jego dyspozycji.
 7. Koszt standardowego pakowania towaru pokrywa ELTRON. Jeżeli towar wymaga niestandardowego pakowania, koszty pokrywa Kupujący.
 8. Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w ELTRON są: gotówka, pobranie, przedpłata i przelew. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Kupującym. Aby uzyskać przelew należy przesłać wypełniony Wniosek o odroczoną płatność (do pobrania ze strony ELTRON) oraz aktualne dokumenty rejestracyjne firmy: wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
 9. Forma płatności oraz termin zapłaty podane są na fakturze. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
 10. Towar pozostaje własnością ELTRON do momentu całkowitego uregulowania należności.
 11. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 12. ELTRON udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury. Wyjątkiem są towary na które producent udziela krótszej gwarancji (np. baterie). W tej sytuacji ELTRON udziela gwarancję na taki sam okres, jak producent. 
 13. Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury formularza zwrotu towaru RMA (do pobrania ze strony ELTRON), po wcześniejszej akceptacji przez ELTRON. Dotyczy to zarówno reklamacji, jak i zwrotu błędnie zamówionego towaru.
 14. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksimum 60 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli ekspertyza wykaże, że uszkodzenie nastąpiło w wyniku niewłaściwego użycia elementu firma ELTRON zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy. W takim przypadku Kupujący otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.
 15. Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe w dostawach należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni od otrzymania dostawy.
 16. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ELTRON do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę oraz do naliczenia ustawowych odsetek.
 17. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia ELTRON do zbycia wierzytelności.
 18. Wszystkie bonusy, premie i rabaty roczne udzielane będą przez ELTRON na podstawie odrębnych dwustronnych porozumień zawartych z Kupującymi na początku każdego roku obrotowego (nie później niż do końca pierwszego kwartału) lub przed rozpoczęciem współpracy.
 19. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy ELTRON a Kupującym, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę ELTRON.